۵کشور ثروتمند جهان

تولید‌ناخالص‌داخلی مهم‌ترین مؤلفه در ارزیابی میزان‌ثروت یک کشور به حساب می‌آید که از منابعی نظیر درآمد‌صادرات، حقوق‌ماهانه یا سالانه مردم، میزان مصرف و در نهایت، هزینه‌خدمات‌ حاصل‌ می‌شود. به‌طور‌کلی،...