ویزای کار رایگان۲ساله در دبی

سایت اکسپو دبی پس از پایان اکسپو به‌منطقه‌تجاری‌تبدیل‌می‌شودحتی پس از پایان نمایشگاه اکسپو 2020 دبی‌درمارس‌2022،سایت‌نمایشگاه جهانی به عنوان یک منطقه تجاری پرجنب‌وجوش‌باقی‌خواهدماند. پروژه District 20...