15 تا از موفق ترین زنان ایرانی در جهان

تعدادی از موفق ترین زنان ایرانی در جهان که آوازه شهرت شان تا اینجا هم رسیده است. اغلب آنها در ایران به دنیا آمدند و بعدا به خارج از کشور رفته و آنجا مدارج ترقی را طی کرده و هم اکنون چهره های موفق و تا...