خطرات خرید خانه در ترکیه

بنا به گزارش «رصدخانه مهاجرت ایران»، در سال 2020، جمعیت مهاجران ایرانی نسبت به سال 1990 حدود چهار برابر شده و میزان مهاجرت ایرانیان در چهار سال گذشته هم سه برابر رشد داشته است. ایرانیان، ترکیه را به‌ع...