جمعیت ایرانیان مهاجر 1401

جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آخرین آمارهای موجود بر اساس داده های سالنامه مهاجرتی ایران 1401 – به ترتیب جمعیت رتبه 1 تا 10 امارات 454000آمریکا 397735کانادا 213160آلمان 203000ترکیه 154965بریتانیا 83531...