معاف از پرداخت اجاره تا ۲سال در دبی

مستاجریتی‌که دراین مناطق خانه‌ها را بازسازی‌کنند تا۲سال‌ازپرداخت اجاره معاف‌خواهند بود. شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس‌شورای اجرایی‌دبی،این‌دستورات‌رادرراستای‌دیدگاه‌اعلی‌حضرت‌ش...