پذیرش تحصیلی مشروط در آلمان چیست؟

نظام آموزشی‌آلمان به دانشجویان خارجی این امکان را می دهد که، اگر در زمان ارسال مدارک تحصیلی خود به کالجها و دانشگاه‌های‌آلمان، نمره آزمون زبان DSH یا  Test DaFشان حاضر نبود، اجازه ارسال مدارک تحصیلی خ...