آزمون YÖS

همانطور که در مقاله قبلی در مورد تحصیل و آزمون YÖS گفته شد. میخواهیم به صورت دقیق تر خدمت علاقه مندان در مورد طول تحصیلِ هر مقطع و آزمون های مورد نیاز برای ورود به دانشگاه توضیح بدهیم. طول تحصیل هر مق...