طرز نوشتن آدرس به انگلیسی (برای لاتاری و غیره …)

نحوه تبدیل آدرس فارسی به انگلیسی برای لاتاری و غیره نوشتن آدرس در انگلیسی برعکس فارسی است  و از نام شروع می‌شود و به کشور ختم می شود..یعنی شما ابتدا باید نام و نام خانوادگی را بنویسید.بعد شماره پلاک ی...