ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ

اﮔﺮ در ﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻘﯽ دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ. ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ […]

اﮔﺮ در ﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻘﯽ دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ. ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ دﺳﺖ دوم و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ

اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﺎﻻی دﺳﺖ دوم آﻣﺎده ﻓﺮوش دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﯽ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﯾﮋه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت رو در رو ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ. راه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت‌رﺳﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﯽواﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ. در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ را ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده‌اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه Converters Cash

اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اجناس دست دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖ دوم در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﻮاع ﻟﭗ ﺗﺎپ، زﯾﻮرآﻻت، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ و ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ در آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رسد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ و در ازای آن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻫﻢ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮوﺷﮕﺎه ورودی وﯾﮋه وﯾﻠﭽﺮ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺴﺘﺮ ﮐﺎرت اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ

اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم

ﻓﺮوﺷﮕﺎه Store Vintage CJ’s

اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ است. در آن اﻧﻮاع ﻟﺒﺎسﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﻫﻢ دارد. ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

درﻫﺎی آن ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺴﺘﺮ ﮐﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

وب ﺳﺎﯾﺖ Gumtree

ﮔﺰﯾﻨﻪ سوم و آﺧﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖ دوم در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﭼﺮﺧﻪ، اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی روی آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ داری ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش اﻣﻼک و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﻫﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن نمایید. ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی دﺳﺖ دوم روی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻘﻮﻟﻪ، ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿد. در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

برای معامله اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دوم ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﺪوده آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری ﻧﺪارﯾﺪ، نگران نباشید؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﮐﻪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

لینک

طراحی سایت و تولیدمحتوا سئو
خرید اقساطی تور – آریاپردیس

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419