اپلیکیشن هایی که در اوپسالا سوئد به آن‌ها نیاز دارید!

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اوﭘﺴﺎﻻ ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، از آن ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻫﻢ وﯾﮋه کشور سوئد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺷﻬﺮ اوﭘﺴﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را […]

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اوﭘﺴﺎﻻ ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، از آن ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻫﻢ وﯾﮋه کشور سوئد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺷﻬﺮ اوﭘﺴﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ مطلب چند مورد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎر راه اﻧﺪازﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در اوﭘﺴﺎﻻ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ

سوئد کشوری پیشرفته با زیرساخت‌های دیجیتالی و ارتباطی قوی است. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اوﭘﺴﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. در زﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ گلچین کرده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده‌اﯾﻢ.

 

گوگل ترنسلیت

اﮔﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی آﺷﻨﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، مسلماً ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺮﻧﺴﻠﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺪ در ﺻﺪ دﻗﯿﻘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد؛ اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر راه اﻧﺪاز و ﺣﯿﺎﺗﯽ است. اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اوﭘﺴﺎﻻ ﮐﺮده‌اﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

گوگل مپ

گوگل مپ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در اوﭘﺴﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺼﺎی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ، اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ است. ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﺎزه وارد ﻫﺴﺘﯿﺪ می‌توانید روی آن ﺣﺴﺎب وﯾﮋه‌ای ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ!

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ UL

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ در اوﭘﺴﺎﻻ از اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﯽ مربوط به وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ در اوﭘﺴﺎﻻ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺪام اﺗﻮﺑﻮس، ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ آن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ روزﻣﺮه از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ در اوﭘﺴﺎﻻ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ!

اپلیکیشن های کاربردی

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آب و ﻫﻮا (Weather Application)

آب و هوای اوﭘﺴﺎﻻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪن دﻣﺎی ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ اﯾﺠﺎد کند. اگر در محل زندگی سابق خود آب و ﻫﻮای ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪاﯾﺪ، شاید ﻧﯿﺎز زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ باشید که آن ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ SJ

اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ اﻃﻼع ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﻫﻢ ارائه ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد روی وب ﺳﺎﯾﺖ SJ، با ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻔﺮ اﻣﺘﯿﺎز خواهید گرفت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﯿط ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦTaxi Kurir

Taxi Kurir یک شرکت ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺎﻣﻞ اوﭘﺴﺎﻻ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ داﻧﻠﻮد این اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼع ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می توانید ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ حساب کاربری خود ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ به این ترتیب ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ. با این کار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی درون ﺗﺎﮐﺴﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ResQclub

اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ خواهد ﺑﻮد. ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدن اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻏﺬای اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش دارﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬای آنﻫﺎ را ﺑﻪ نصف قیمت اصلی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ می‌کنید.

 

سخن پایانی
امروزه زندگی بدون اپلیکیشن‌های مفید و کاربردی قابل تصور نیست. زندگی در شهر اوپسالا هم از این قاعده مستثنی نیست. با استفاده از اپلیکیشن‌ها، از ترجمه زبان گرفته تا خرید بلیت اتوبوس را می‌توانید به راحتی انجام بدهید. اپلیکیشن‌های معمولی که بارها نام آن‌ها را شنیده‌اید، در شهر اوپسالا می‌توانند یک کمک واقعی برای شما باشند. در این مطلب بعضی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اوﭘﺴﺎﻻ که احتمالاً در این شهر به کار شما می‌آیند را معرفی کردیم.

دیدگاه خود را بنویسید

لینک

طراحی سایت و تولیدمحتوا سئو
خرید اقساطی تور – آریاپردیس

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419