مشهورترین ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ

شاید انتخاب ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ از میان مجموعه متنوع فستیوال هایی که هر ساله در این شهر برگزار می شوند دشوار باشد. تقریباً هر سلیقه ای که داشته باشید، می توانید در بریزبن فستیوالی مطابق با آن پیدا کنید. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎ، روشن است که در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ […]

به اشتراک بگذارید:

شاید انتخاب ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ از میان مجموعه متنوع فستیوال هایی که هر ساله در این شهر برگزار می شوند دشوار باشد. تقریباً هر سلیقه ای که داشته باشید، می توانید در بریزبن فستیوالی مطابق با آن پیدا کنید. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎ، روشن است که در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ. با ما در این مطلب همراه باشید تا گلچینی از این فستیوال های پر هیجان را به شما معرفی کنیم.

 

بریزبن، شهری پر از رویدادها و فستیوال های جذاب

ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻮﺋﯿﻨﺰﻟﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎر، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی زﯾﺒﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. هر سال میلیونﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻮﯾﺎ، تعداد زیادی از ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ، ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ و روﻧﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺻﺪﻫﺎ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺪآپ ﮐﻤﺪی، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻫﻨﺮ، اﺟﺮا، ﻓﯿﻠﻢ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑه تنوع ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نیز در ﭘﺎرکﻫﺎی آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ادامه در رابطه با سه مورد از بزرگ‌ترین و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ با شما صحبت می کنیم.

 

ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ

ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ

این فستیوال ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ رویداد بزرگ و پرطرفدار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، رﻗﺺ، ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﺳﯿﺮک، ﻓﯿﻠﻢ، ﮐﻤﺪی، اوﭘﺮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺎ ﯾﮏ آﺗﺶ ﺑﺎزی ﭘﺮﺷﮑﻮه روی ﺳﻪ ﭘﻞ از ﭘﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻢ روﯾﺪادﻫﺎی راﯾﮕﺎن و ﻫﻢ ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده‌اند. این فستیوال به حق شایسته مقام اول در فهرست ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ است.

 

فستیوال ﻣﺎراﺗﻦ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ

فستیوال ﻣﺎراﺗﻦ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ

این فستیوال ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ۴۲.۱۹۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﯽدوﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﺎراﺗﻦ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﯿﺶ از ۲۴ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ. رﻗﺒﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺎراﺗﻦ در ﻣﯿﺎن ﻫﻠﻬﻠﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻮاداران ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻮد از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن در ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ از ۱۹۸۲ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ، ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ و ﻫﻢ آﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ورزﺷﮑﺎران ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد، از ۱۵ تا ۱۴۰ دﻻر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﺎراﺗﻦ ﺟﺬاب ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ رﯾﻮر اﺳﺘﯿﺞ اﺳﺖ.

 

فستیوال ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﯽﯾﯿﺮی

اگر بخواهیم از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ بگوییم، مطمئناً باید این فستیوال جذاب را هم در فهرست خود جای بدهیم. این رویداد تفریحی-فرهنگی ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ۵۰۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ؛ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻫﻢ در ﭘﺎرک ﻣﺎﺳﮕﺮﯾﻮ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺟﻨﻮب ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ روزه ۱۲ دﻻر و ﺑﻠﯿﺖ دو روزه ۲۰ دﻻر اﺳﺖ. ﻣﮋده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ورودی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن زیر ۱۳ ﺳﺎل راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪ؛ آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ رویداد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﺮزﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﺠﺎن ﮐﺸﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻏﺬاﻫﺎ، آﺷﭙﺰی و آداب و ﺳﻨﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در رﻧﮓ، رﻗﺺ و ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

 

سخن پایانی
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺑﺮﯾﺰﺑﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ سایر ملیت ها دارند. بریزبن شهری ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﭘﺮ روﻧﻖ در ﮐﻮﺋﯿﻨﺰﻟﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی آن، روﯾﺪادﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻫﯿﺠﺎن‌اﻧﮕﯿﺰ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…