ویزا پیوست همسر آلمان

درخواست روادید پیوست همسر  فرم درخواست برای اقامت بلند مدت مدارک مورد نیاز عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد 35 در 45 میلی متر، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی،بیومتریک. گذرنامه معتبرحاوی امضاء به همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و […]

درخواست روادید پیوست همسر  فرم درخواست برای اقامت بلند مدت

مدارک مورد نیاز

عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد 35 در 45 میلی متر،

قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی،بیومتریک.

گذرنامه معتبرحاوی امضاء به همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه گذرنامه

Personalausweis آلمانی و یا اقامت همسر شما در آلمان

در روز مصاحبه, علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهی  BAMF نیز مورد نیاز میباشد.

سند ازدواج :

ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت که تأیید آن قدیمیتر

از یکسال نباشد در موردسند ازدواج از کشور ترکیه می بایست دو کپی ساده از فرم B ارائه گردند.

سند ازدواج گرجستانی می بایست دارای آپوستیل باشد.

وکالت جهت ازدواجدر صورتی که یکی از زوجین شخصاً در زمان عقد

ازدواج در ایران حضور نداشته است.

وکیل وموضوع وکالت باید مشخصاً با ذکر نام در وکالت نامه ذکر شده باشند.

شناسنامه زوجین ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت آلمان

در صورت داشتن سابقه ازدواج پیشین:

حکم طلاق/گواهی فوت همسر سابق

در صورت ذکر حکم طلاق/گواهی فوت همسر پیشین در سند ازدواج

جدید و یا شناسنامه، نیازی به تأییدترجمه از سوی سفارت نمی باشد

گواهی مبنی بر معلومات زبان آلمانی در حد ساده (سطح A1 )

عدم ارائه این گواهی می تواند منجر به رد درخواست گردد.

بسته به وضعیت اقامتی همسر ساکن آلمان و ارائه به موقع درخواست مربوطه ( fristwahrende Anzeige )بر اساس ماده 29 بند 2 قانون اقامت آلمان، امکان صرف نظر

از نیاز به گواهی معلوماتزبان آلمانی وجود دارد.

گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان( زمان ارائه روادید)

در صورت همراهی فرزندانتان

، لطفاً علاوه بر مدارک فوق، مدارک ذیل رانیز ارائه نمائید:

فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت

عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد 35 در 45 میلی متر،

قدیمی تر از 6 ماه نباشد،

زمینه سفید و یا طوسی،بیومتریک.

گذرنامه معتبرحاوی امضاء برای افراد 12 سال به بالابه همراه دو کپی بر روی کاغذ A4

از صفحات 2 و 3 گذرنامه

کارت شناسایی(Personalausweis ) آلمانی و یا اقامت همسر شما که در آلمان حضور دارد

شناسنامه فرزندتان ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت المان

کارت ملی متقاضی و والدین.

گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان (زمان ارائه روادید)

در صورت طلاق و قصد همراه بردن فرزندی از ازدواج پیشین:

حکم دادگاه و یا سند محضری یکی از والدین که کشور را ترک نمی کنددر این مدرک

باید حق قطعی حضانت و موافقت پدر یا مادر کودک که از کشور خارج نمی شود

و درایران می ماند، مبنی بر خروج و اقامت دائم کودک در آلمان به روشنی ذکر شود.

دیدگاه خود را بنویسید