مهاجرت معکوس چیست؟

افراد به دلایل مختلفی مهاجرت‌می‌کنند که دلایل می‌تواند اختیاری و یا اجباری باشند. مهاجرت‌معکوس درکشورما معمولا به صورت مهاجرت‌افراد ازروستاها یا شهرستان‌ها به شهر‌های اصلی‌است‌که در ایران بیشتر مهاجرت افراد به صورت دائمی از روستاها به شهرهای کوچک‌وبزرگ است امروزه این‌حرکت یک سویه مهاجرت مردم از روستاها به شهرها تغییر کرده و به صورت مهاجرت‌معکوس […]

افراد به دلایل مختلفی مهاجرت‌می‌کنند که دلایل می‌تواند اختیاری و یا اجباری باشند.

مهاجرت‌معکوس درکشورما معمولا به صورت مهاجرت‌افراد ازروستاها یا شهرستان‌ها به شهر‌های اصلی‌است‌که در ایران بیشتر مهاجرت افراد به صورت دائمی از روستاها به شهرهای کوچک‌وبزرگ است امروزه این‌حرکت یک سویه مهاجرت مردم از روستاها به شهرها تغییر کرده و به صورت مهاجرت‌معکوس شکل‌گرفته شده‌است.

مهاجرت کشاورزان و دامداران به کانادا بخوانید

مهاجرت‌معکوس خوب یا بد؟

درسطح بین المللی مهاجرت‌معکوس معمولا به صورت بازگشت افراد به وطن اصلیشان می‌باشد.

در واقع مهاجرت‌معکوس در نوع خود یک پدیده ی خوب است‌که امروزه به شدت افزایش پیدا کرده است اما کاملا روشن است‌که این نوع مهاجرت‌روند موقتی خواهد داشت مگر اینکه مسئولان دولتی راه حلی برای بهبود شرایط زندگی درروستاها و شهرهای کوچک پیداکنند.

در مورد مهاجرت‌آسان به کشورهای مختلف بیشتر بخوانید

مهاجرت‌معکوس یک عمل پیچیده و دشواراست که شرایط زمانی، فرهنگی‌واقتصادی را دخیل می‌شود.

اما داستان مهاجرت‌معکوس هنوز در کشور ما به درستی جا نیفتاده است.

در شهرهای بزرگ‌ایران جمعیت به شدت‌افزایش پیدا کرده‌است که این به معضلی جدید در مدیریت کشوری تبدیل شده است‌که باید راه حل آن‌را پیدا کرد.

کاهش مهاجرت‌معکوس

در کشورما دولت به منظورجلوگیری ازعمل مهاجرت‌افراد به شهرهای دیگر درصدد اجرای برنامه توسعه روستاها، شهرستان‌ها، حمایت ازفعالیت کشاورزان، گسترش شغل‌های سنتی، گسترش بیمه‌شد.

درواقع دولت بااجرای‌طرح‌های برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای برنامه‌های تعیین شده و سیاست‌گذاری‌های اصولی باعث برابری نسبی بین‌مناطق مختلف کشورشده‌است.

در این راستا درآمد کشاورزان افزایش پیدا کرده و شرایط روستاها و شهرستان‌ها از هر نظر ارتقا پیدا کرده است.

طی این برنامه ریزی دولت از گسترش کشاورزی صنعتی و تولیدات صنایع دستی مناطق مختلف جغرافیای کشور ایران حمایت کرده است.

در مورد تولیدات و مشاغل تولیدات صنایع دستی بخوانید

در واقع آسان کردن زندگی در روستاها و استان‌های کشور باعث افزایش عمل مهاجرت‌معکوس می شود.

مسئله‌ی بعدی‌که موردتوجه قرارمی‌گیرد مربوط به مبحث اطلاعات، تکنولوژی و ارتباطات‌است که باید‌در‌مناطق‌مختلف زیرساخت داشته باشد چراکه اکثریت دلالیل‌مهاجرت به مبحث تکنولوژی و‌آموزش مربوط می‌شود.

مهاجرت‌معکوس در ایران

درایران حدود ۲۵درصد مردم ساکن کلان شهرها هستند بنابراین این شهرها جمعیت به شدت زیادی دارند که گاها با مشکل کمبود عرضه زمین میخورند.

کمبود زمین‌های حاصل خیز

شهرتهران که جزو پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران می باشد دارای جذب۳۱درصدی مهاجران‌است و تعداد ورود افرادی که وارد این شهرمی‌شوند بیش از کسانیست‌که از آن خارج‌شده‌اند.

بعد از تهران استان‌هایی که جذب بالای مهاجرت‌دارند استان مرکزی، حاشیه تهران، اصفهان و آذر بایجان شرقی هستند. اولین موردی که مهاجرانی که به تهران می‌آیند بیان می‌کنند این است که دلیل مهاجرت‌آن‌ها بیشتر تحصیل و کار مناسب می باشد.

همانطورکه می‌دانیدمناطقی‌که دارای خاک‌حاصل‌خیز‌هستند‌درکشور‌ما‌محدوداند‌و‌کلانشهر‌ها‌ابتدا‌روی‌خاک‌های‌حاصل‌خیز ساخته‌شدندکه به شکل روستا‌بودند و رفته‌رفته با رشدجمعیت این‌روستاها، به شهرهای امروزی تبدیل شدند.

👤رضاخان کارشناس سایت دنیاب

🔺مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه بگذارید