۱۰شغل برتر آینده دبی

با ظهور فناوری‌های عصر جدید، بازار کار امارات به طور مداوم در حال تغییر است زیرا بخش‌های دولتی و خصوصی دائما از این فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود که بازار کار امارات شاهد تغییرات اساسی در نتیجه پیشرفت‌های سریع فناوری و تکنیک‌های مدرن باشد که جویندگان کار در این کشور را ملزم به ارتقای […]

به اشتراک بگذارید:

با ظهور فناوری‌های عصر جدید، بازار کار امارات به طور مداوم در حال تغییر است زیرا بخش‌های دولتی و خصوصی دائما از این فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند.

انتظار می‌رود که بازار کار امارات شاهد تغییرات اساسی در نتیجه پیشرفت‌های سریع فناوری و تکنیک‌های مدرن باشد که جویندگان کار در این کشور را ملزم به ارتقای مهارت برای مطابقت‌با‌نیازهای‌کارفرمایان محلی و جهانی می‌کند.

نظرسنجیBayt.comنشان‌داده‌است‌که‌اگرچه80درصدازپاسخ‌دهندگان درمنطقه‌مناازرشدحرفه‌ای‌وشخصی‌خوددرطول‌سال‌گذشته‌راضی‌هستند، یافتن‌شغل‌جدیدبه‌عنوان‌بهترین‌راه‌حل‌مرتبط‌باشغل‌برای56درصدازپاسخ‌دهندگان دیده می‌شود.

به‌دنبال‌آن‌ترفیع‌یاافزایش‌حقوق21درصد،یادگیری‌مهارت‌های‌جدیددر محل‌کار21درصد و بهبود روابط با همکاران و مدیران2 درصدقرار دارد.

وزارتخانه‌های فدرال امارات همیشه یک نیروی راهنما برای بخش‌هایی بوده‌اند که آنها را تنظیم می‌کنند.

با حفظ این سنت، وزارت منابع انسانی امارات مشاغلی را فهرست کرده است که احتمالا در10سال آینده تقاضای بالایی خواهند داشت.

⭕️مشاغل 10 سال آینده:

  • دانشمندان
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها
  • متخصصان‌هوش مصنوعی
  • متخصصان‌یادگیری‌ماشین
  • متخصصان‌داده‌های بزرگ
  • متخصصان‌تجارت الکترونیک و استراتژی

رضاخان کارشناس سایت دنیاب

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…