چند درصد از ایرانیان به امارات مهاجرت کردند

داده‌های‌تجمیع‌شده‌سازمان‌ملل‌متحد‌وبانک‌جهانی‌نشان‌می‌دهدکه۴۵۴ هزار ایرانی مهاجر راهی امارات عربی متحده شده‌اندکه‌ازاین‌نظرامارات بالاتر از آمریکا که۳۸۷هزار و۲۴۶ایرانی به آن مهاجرت کرده‌‌اند، قراردارد. مهاجران ایرانی در سال۱۴۰۰ سالنامه مهاجرتی ایران در سال۱۴۰۰نشان می‌دهد که جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر اساس آخرین آمارموجودقابل‌استناددرسال‌۲۰۲۰میلادی، ۱.۸میلیون نفر است.البته دبیرخانه شورای‌عالی‌ایرانیان،جمعیت‌مهاجران خارج از کشور را۴.۰۴میلیون نفر برآورد کرده که این آمار بر […]

به اشتراک بگذارید:

داده‌های‌تجمیع‌شده‌سازمان‌ملل‌متحد‌وبانک‌جهانی‌نشان‌می‌دهدکه۴۵۴ هزار ایرانی مهاجر راهی امارات عربی متحده شده‌اندکه‌ازاین‌نظرامارات بالاتر از آمریکا که۳۸۷هزار و۲۴۶ایرانی به آن مهاجرت کرده‌‌اند، قراردارد.

مهاجران ایرانی در سال۱۴۰۰

سالنامه مهاجرتی ایران در سال۱۴۰۰نشان می‌دهد که جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر اساس آخرین آمارموجودقابل‌استناددرسال‌۲۰۲۰میلادی، ۱.۸میلیون نفر است.البته دبیرخانه شورای‌عالی‌ایرانیان،جمعیت‌مهاجران خارج از کشور را۴.۰۴میلیون نفر برآورد کرده که این آمار بر پایه منابع بین‌المللی موجود قابل راستی‌آزمایی نیست.

برپایه محتوای این‌سالنامه‌که از سوی‌رصدخانه مهاجرت ایران تدوین وازسوی‌معاونت‌علمی‌وفناوری‌ریاست‌جمهوری‌ایران‌منتشرشده،جمعیت‌ مهاجران‌ایرانی‌دردنیابرپایه‌داده‌های‌منابع‌بین‌المللی‌درسال۱۹۹۰میلادی، بالغ بر۸۲۰هزار نفر بوده است‌که این رقم تاسال۲۰۲۰وطی۳۰سال۲.۲برابر شده‌است.

پذیرش آمریکا از ایرانیان در سال ۱۳۹۹

گزارش دبیرخانه شورای عالی ایرانیان در سال ۱۳۹۹حاکیست که آمریکا با پذیرش یک و نیم میلیون ایرانی، مهمترین مقصد مهاجران کشوربوده است.

اما.داده‌های‌تجمیع‌شده‌سازمان‌ملل‌متحدوبانک‌جهانی‌نشان‌می‌دهدکه۴۵۴هزارایرانی‌مهاجرراهی‌امارات‌عربی‌متحده‌شده‌اند‌که‌از‌این‌نظر امارات بالاتر از آمریکاکه۳۸۷هزارو۲۴۶ایرانی‌به‌آن‌مهاجرت کرده‌‌اند، قرار دارد.

مهاجرت ایرانیان به کانادا

مطابق داده‌های هر دو گزارش داخلی و بین‌المللی، کانادا جزءسه‌کشوری است که بیشترین تعداد ایرانی‌ها به آن مهاجرت کرده‌اند. این جمعیت بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی ایرانیان، ۴۰۰هزار نفر و بر پایه گزارش‌های بین‌المللی ۱۶۶هزار و ۲۹۴نفر است.

مهاجرت ابرانیان به اروپا

همچنین گزارش دبیرخانه شورای عالی‌ایرانیان‌نشان‌می‌دهدکه‌درمجموع افزون بر۶۶۶هزار ایرانی به کشورهای عضواتحادیه‌اروپامهاجرت‌کرده‌اند که بیشترین تعداد آنها یعنی ۳۱۹هزار نفر از سوی آلمان پذیرش شده‌اند.

اماگزارش‌های‌بین‌المللی‌حاکیست‌که‌کمی‌بیش‌از۳۶۵هزارایرانی‌به‌کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‌اند که مقصد اکثر آنها یعنی بیش از۱۵۲هزار نفر کشور آلمان بوده است.

گزارش‌های بین‌المللی همچنین یادآور می‌شوند که تا کنون ۵۰هزار و۸۰۸ ایرانی به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و این کشور نهم مقصد ایرانی‌ها بوده است.

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…