سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه و خطراتش

پیش‌ازاین‌عبدالله مشکانی، کارشناس‌اقتصادی‌گفته‌بود‌که‌قیمت‌بسیاری ازخانه‌های‌خریداری‌شده توسط‌ایرانیان‌درترکیه‌بسیاربیشتر‌ازارز‌واقعی آن‌ها‌است. ارزش‌این ملک‌های۲۵۰هزار دلاری۱۷۰تا ۸۰ هزار دلار بیشتر نیست و استنباط من این است که مردم در خرید این ملک‌ها حدود ۴۰ درصد ضرر می‌کنند. به‌گفته‌وی‌با‌بررسی‌بازارچندکشورمی‌توان‌به‌کسانیکه‌صرفاً‌برای‌سرمایه‌گذاری ملک می‌خرند، توصیه کردکه درایران سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه اجاره ملک درایران ارزش‌بیشتری‌دارد‌ومردم‌درکشورخودبه‌قوانین مسلط‌تر هستند. خریداران خانه در ترکیه تا ۳سال حق فروش ملک را […]

پیش‌ازاین‌عبدالله مشکانی، کارشناس‌اقتصادی‌گفته‌بود‌که‌قیمت‌بسیاری ازخانه‌های‌خریداری‌شده توسط‌ایرانیان‌درترکیه‌بسیاربیشتر‌ازارز‌واقعی آن‌ها‌است.

ارزش‌این ملک‌های۲۵۰هزار دلاری۱۷۰تا ۸۰ هزار دلار بیشتر نیست و استنباط من این است که مردم در خرید این ملک‌ها حدود ۴۰ درصد ضرر می‌کنند.

به‌گفته‌وی‌با‌بررسی‌بازارچندکشورمی‌توان‌به‌کسانیکه‌صرفاً‌برای‌سرمایه‌گذاری ملک می‌خرند، توصیه کردکه درایران سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه اجاره ملک درایران ارزش‌بیشتری‌دارد‌ومردم‌درکشورخودبه‌قوانین مسلط‌تر هستند.

خریداران خانه در ترکیه تا ۳سال حق فروش ملک را ندارد

املاک‌مهاجران‌به‌نصف‌قیمت‌به‌ترک‌هافروخته‌می‌شودسیدعلی‌قائم‌مقامی،کارشناس‌مسائل‌ترکیه‌نیزدرگفت‌وگوباخبرگزاری‌خبرآنلاین،بابیان‌اینکه‌ میزان‌سرمایه‌گذاری‌دراملاک‌ترکیه‌جهت‌اخذاقامت،درگذشته‌یک‌میلیون‌دلاربود، خاطرنشان‌کرد:

این‌رقم‌بعدازمدتی‌به۵۰۰هزاردلار‌کاهش‌پیداکردواکنون‌این‌رقم‌به۲۵۰هزاردلار رسیده‌است.

وی‌با بیان اینکه طبق قوانین ترکیه هر مهاجردارای خانه، حق فروش ملک و زمین خودرا تا۳سال ندارد، گفت: اگرشخص‌اقدام‌به‌فروش‌املاک‌خود‌کند بلافاصله مجوز اقامتش باطل می‌شود.

قائم مقامی بااشاره به اینکه بعداز۳سال،خریداران‌خارجی‌ملک،می‌توانند ملک خود را به‌اتباع ترکیه به فروش برسانند، گفت:

این‌محدودیت باعث‌شده تا بعضاً اتباع ترکیه خانه‌های مهاجران را تا نصف قیمت از آنان خریداری کنند.

قوانین تبعیض‌آمیز علیه مهاجران

این‌کارشناس‌مسائل ترکیه باعنوان‌اینکه عمده دلالان‌وفروشندگان‌املاک به‌مهاجران‌ازشرکت‌های وابسته‌حزب‌عدالت و توسعه‌اردوغان هستند، گفت:

بیش از ۴۰ درصد سیاست اقتصادی اردوغان راانبوه‌سازی و خانه‌سازی در بر می‌گیرد.

عدم حمایت دولتی از مهاجران

قائم‌مقامی با‌اشاره به‌اینکه دولت‌ترکیه‌برای‌مهاجران‌خانه‌دار،‌سیاست‌های یک‌سویه و تبعیض آمیزی را وضع کرده است، خاطرنشان‌کرد:

به طور مثال اگر به وسیله حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله املاک تخریب شوند، دولت ترکیه برخلاف اتباع‌خود‌به‌مهاجران‌هیچگونه تسهیلات حمایتی ارائه نمی‌دهد.

کمبود ذخایر ارزی در ترکیه

بدهی‌خارجی سنگین درموازات کمبود منابع ارزی‌بیان اینکه ترکیه حدود ۴۵۰میلیارددلار بدهی خارجی‌دارد، گفت:

درحال‌حاضرسررسیدبازپرداخت۲۲۰میلیارد دلار آن‌که شامل اصل‌بدهی و سود آن می‌شود، فرارسیده است.

این کارشناس مسائل‌ترکیه با بیان اینکه طبق اعتراف اردوغان، ترکیه تنها۱۲۷میلیارد دلارذخیره ارزی درکشورش دارد واین قضیه حاکی‌از کمبود ذخایرارزی دراین‌کشوراست، گفت:

صادرات‌این کشور نیز در سال گذشته‌۲۱۶میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با میزان واردات در حدود ۴۰ میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد.اقامت در ترکیه به معنای تضمین اشتغال مهاجران نیست.

تضمینی به اشتغال ایرانیان با اقامت در ترکیه

کارشناس مسائل‌ترکیه‌؛ ایرانیان به‌هیچ عنوان نباید‌تصور کنند‌که باخرید ملک و‌دریافت اقامت درترکیه، اشتغال آنان‌در‌این‌کشورتضمین‌خواهد‌شد؛ اکنون بسیاری ازجوانان ترکیه ازبیکاری‌رنج‌می‌برند‌و‌به‌همین‌خاطر‌فرصت اشتغال برای مهاجران به‌مراتب محدود شده‌است.

وی در پایان با بیان اینکه درسال‌های اخیر ترکیه با مهاجرت ثروتمندان و خروج سرمایه مواجه بوده است، گفت:

عمده ثروتمندان ترکیه، آینده مطلوبی را برای این کشور متصور نیستند.

کارشناس سایت: رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید