ورودبدون‌محدودیت‌ساکنان امارات‌به‌کشورهای‌عضو‌ اتحادیه‌اروپا

بزودی ساکنان امارات می‌توانند بدون‌محدودیت وارد‌کشورهای عضو اتحادیه روپا شوند امارات متحده عربی یکی‌ازاولین کشورهای‌منطقه خاورمیانه وشمال‌آفریقاست‌که به سیستم گواهینامه دیجیتال‌کووید اتحادیه‌اروپا‌متصل شده‌است. به‌زودی،ساکنان‌امارات‌متحده‌عربی‌که‌کاملاًواکسینه‌شده‌ودارای‌گواهی‌واکسیناسیون صادر شده توسط سازمان مربوطه هستند، می‌توانند‌بدون‌محدودیت‌به‌کشورهای‌عضواتحادیه‌اروپا‌سفرکنند. تویتر اتحادیه اروپا امارات متحده عربی اکنون به سیستم گواهی دیجیتال کووید اتحادیه اروپا متصل است. این‌کار سفر بین‌اتحادیه‌اروپا و امارات را‌آسان‌تر می‌کند، زیرا […]

بزودی ساکنان امارات می‌توانند بدون‌محدودیت وارد‌کشورهای عضو اتحادیه روپا شوند امارات متحده عربی یکی‌ازاولین کشورهای‌منطقه خاورمیانه وشمال‌آفریقاست‌که به سیستم گواهینامه دیجیتال‌کووید اتحادیه‌اروپا‌متصل شده‌است.

به‌زودی،ساکنان‌امارات‌متحده‌عربی‌که‌کاملاًواکسینه‌شده‌ودارای‌گواهی‌واکسیناسیون صادر شده توسط سازمان مربوطه هستند، می‌توانند‌بدون‌محدودیت‌به‌کشورهای‌عضواتحادیه‌اروپا‌سفرکنند.

تویتر اتحادیه اروپا

امارات متحده عربی اکنون به سیستم گواهی دیجیتال کووید اتحادیه اروپا متصل است.

این‌کار سفر بین‌اتحادیه‌اروپا و امارات را‌آسان‌تر می‌کند، زیرا گواهی‌های صادر‌شده توسط‌امارات اکنون معادل گواهی کووید اتحادیه اروپا است.

امارات‌اولین‌کشورمنطقه‌خاورمیانه‌و‌شمال‌آفرست‌که‌به‌این‌مهم‌دست یافته‌است.

‌براساس‌به‌روزرسانی‌منتشرشده‌در وبسایترسمیویزای‌شینگن، کمیسیون‌اروپا گفت:

با این حال، تصمیم گیری در مورد آمادگی برای پذیرش مسافران به عهده کشورهای عضو است.

مسافران ازمبدأامارات‌متحده‌عربی برای‌اطمینان ازواجد شرایط بودن برای‌ورود به این کشورباید‌بررسی‌کنندکه آیا واکسن آنها درکشورمورد بازدیدشان‌تایید شده‌است‌یاخیر.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید