دائمی کردن قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی به سوئد

مورگان‌یوهانسون، وزیردادگستری دولت سوئد دریک‌نشست‌مطبوعاتی دردفاع ازلایحه دولت‌تاکیدکردکه‌قانونی‌شدن‌آن‌چارچوبی‌برای‌ساماندهی بلند‌مدت وضعیت اقامتی مهاجران دراختیار دولت می‌گذارد تا ازطریق مجوزهای موقت اقامت جلوی پیامدهای نامناسب را بگیرد. او تصریح کرد که این مقررات با قوانین اغلب کشورهای‌عضواتحادیه‌اروپا‌هماهنگی کامل دارد. دشوار شدن دریافت اجازه اقامت دائم‌ مطابق مقررات جدیدی‌که دولت تلاش می‌کند آنها را‌دائمی کند، مهاجران و پناهندگان […]

به اشتراک بگذارید:

مورگان‌یوهانسون، وزیردادگستری دولت سوئد دریک‌نشست‌مطبوعاتی دردفاع ازلایحه دولت‌تاکیدکردکه‌قانونی‌شدن‌آن‌چارچوبی‌برای‌ساماندهی بلند‌مدت وضعیت اقامتی مهاجران دراختیار دولت می‌گذارد تا ازطریق مجوزهای موقت اقامت جلوی پیامدهای نامناسب را بگیرد. او تصریح کرد که این مقررات با قوانین اغلب کشورهای‌عضواتحادیه‌اروپا‌هماهنگی کامل دارد.

دشوار شدن دریافت اجازه اقامت دائم‌

مطابق مقررات جدیدی‌که دولت تلاش می‌کند آنها را‌دائمی کند، مهاجران و پناهندگان پس از یک دوره سه ساله امکان دارند درخواست اجازه اقامت دائم کنند. پیش‌شرط موافقت با این درخواست، از جمله تسلط به زبان سوئدی، داشتن شغل و نداشتن سو‌ءسابقه است.

افزون براین، مهاجران و پناهندگانی‌که مایل به دعوت از اعضای‌خانواده خود هستند باید ثابت کنند که توانایی مالی تامین مخارج‌آنهارادارند.

دوره اجرای موقت‌مقررات سختگیرانه مهاجرتی‌تابستان امسال به پایان می‌رسد و برای دائمی کردن آن ضروری است لایحه دولت تا ماه ژوئیه در پارلمان تصویب شود.

در پنج سالی‌که مقررات‌جدید به‌اجرا درآمد شمارمهاجران و پناهندگان جدید درسوئد به‌صورت آشکاری‌کاهش‌یافته است.

به‌گفته‌مورگان‌یوهانسونتاپیش‌ازاجرای‌این‌مقررات۱۲درصدازکل‌

پناهجویانی‌که وارداتحادیه اروپا شده‌بودند به سوئد‌آمده‌اند واین‌میزان اکنون به سه‌درصدکاهش یافته‌است.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…