معاف از پرداخت اجاره تا ۲سال در دبی

مستاجریتی‌که دراین مناطق خانه‌ها را بازسازی‌کنند تا۲سال‌ازپرداخت اجاره معاف‌خواهند بود. شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس‌شورای اجرایی‌دبی،این‌دستورات‌رادرراستای‌دیدگاه‌اعلی‌حضرت‌شیخ‌محمدبن‌راشد‌آل‌مکتوم، معاون رئیس‌کشور و نخست وزیر امارات وحاکم‌دبی‌صادر کرد. به‌گفته دفتر رسانه دبی، این حرکت بخشی از چارچوب برنامه100روزه پروژه توسعه منطقه القوز‌است که هدف آن تبدیل‌این‌منطقه‌به‌یک‌منطقه خلاقیت یکپارچه جامع است‌که استعدادهاراازسراسرجهان‌جذب‌می‌کند. شیخ […]

مستاجریتی‌که دراین مناطق خانه‌ها را بازسازی‌کنند تا۲سال‌ازپرداخت اجاره معاف‌خواهند بود.

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس‌شورای اجرایی‌دبی،این‌دستورات‌رادرراستای‌دیدگاه‌اعلی‌حضرت‌شیخ‌محمدبن‌راشد‌آل‌مکتوم، معاون رئیس‌کشور و نخست وزیر امارات وحاکم‌دبی‌صادر کرد.

به‌گفته دفتر رسانه دبی، این حرکت بخشی از چارچوب برنامه100روزه پروژه توسعه منطقه القوز‌است که هدف آن تبدیل‌این‌منطقه‌به‌یک‌منطقه خلاقیت یکپارچه جامع است‌که استعدادهاراازسراسرجهان‌جذب‌می‌کند.

شیخ حمدان منطقه خلاقیت القوز را راه اندازی کرد تا به عنوان مرکزی برای استعدادهای‌خلاق، ارائه تسهیلات، خدمات ومشوق‌هایی‌برای‌زندگی و کار آنها باشد.

این‌منطقه مجموعه‌ای از امکانات، خدمات‌ومحرک‌هارابرای‌هدایت‌نوآوری و افزایش سرمایه گذاری در مشاغل خلاق ارائه می دهد.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید