تاییدواکسن‌سینوفارم، سینو‌اک در کشور کانادا

درحال‌حاضر، دولت‌کانادا تنها واکسن‌های‌تایید‌شده بهداشت‌کانادا، فایزر، مدرنا، آسترازنکا و جانسون و جانسون را به رسمیت می‌شناسد.اماامروز اعلام‌کرد از۳۰نوامبر، کسانی‌که باواکسن‌های‌تاییدشده سازمان بهداشت جهانی سینوفارم، سینوواک و کوواکسین واکسینه شده‌اند،را می‌پذیرد. کانادایی‌های واکسینه‌شده‌که ازکشور خارج می‌شوند برای سفرهای کمتر از ۷۲ ساعت نیازی به تست پی سی آر برای بازگشت به کانادا ندارند. همچنین قانون مشمول […]


درحال‌حاضر، دولت‌کانادا تنها واکسن‌های‌تایید‌شده بهداشت‌کانادا، فایزر، مدرنا، آسترازنکا و جانسون و جانسون را به رسمیت می‌شناسد.
اماامروز اعلام‌کرد از۳۰نوامبر، کسانی‌که باواکسن‌های‌تاییدشده سازمان بهداشت جهانی سینوفارم، سینوواک و کوواکسین واکسینه شده‌اند،را می‌پذیرد.

کانادایی‌های واکسینه‌شده‌که ازکشور خارج می‌شوند برای سفرهای کمتر از ۷۲ ساعت نیازی به تست پی سی آر برای بازگشت به کانادا ندارند. همچنین قانون مشمول افراد مقیم نیز می‌شود.

کسانی‌که این‌واکسنها را دریافت‌کرده‌اند‌حتی‌باویزای‌توریستی‌می‌توانند از۳۰نوامبر واردکانادا شده‌ونیازی به‌قرنطینه‌نخواهند‌داشت.

شرایط افراد با واکسیناسیون کامل

دولت‌همچنین‌گفت‌که از15ژانویه، مسافرانی‌که درحال‌حاضر از برخی شرایط ورودمعاف‌هستند، تنها در‌صورتی مجازبه ورودبه‌کانادا خواهند بودکه کاملا‌واکسینه شده‌باشند.
این گروه‌ها شامل دانشجویان بین‌المللی، ورزشکاران حرفه‌ای، کارگران موقت خارجی و کارگران خدمات ضروری از جمله رانندگان کامیون می‌باشند.

ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشت در بیانیه‌ای‌گفت:تغییرات‌آتی‌درالزامات آزمایش‌مرزی و‌ ورود به‌کانادا نشان‌دهنده مرحله‌بعدی‌رویکرد دولت ما است زیرا ما با‌نرخ بهبود‌واکسیناسیون‌هم درکانادا وهم درسراسرجهان هماهنگ می‌شویم.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید