هزینه بحران اداره کار آلمان ۵۲‌میلیارد یورو

همه‌گیری‌کرونا نه‌تنها بخش‌های‌اقتصادی‌آلمان راتحت‌الشعاع قرارداده بلکه‌برای‌دولت نیز با‌هزینه‌های‌سنگینی‌‌همراه‌بوده است. اداره کار آلمان اعلام کرد که پاندمی کرونا برای این اداره تا کنون ۵۲ میلیارد یورو هزینه داشته است. اداره‌کل‌کارآلمان روزپنجشنبه۱۸نوامبر۲۷ آبان‌اعلام کردکه همه‌گیری کرونا وپیامدهای ناشی از آن تا کنون ۵۲ میلیارد یورو برای این اداره خرج و هزینه به دنبال داشته است. بخش‌اعظم‌این‌مبلغ به […]

همه‌گیری‌کرونا نه‌تنها بخش‌های‌اقتصادی‌آلمان راتحت‌الشعاع قرارداده بلکه‌برای‌دولت نیز با‌هزینه‌های‌سنگینی‌‌همراه‌بوده است.

اداره کار آلمان اعلام کرد که پاندمی کرونا برای این اداره تا کنون ۵۲ میلیارد یورو هزینه داشته است.

اداره‌کل‌کارآلمان روزپنجشنبه۱۸نوامبر۲۷ آبان‌اعلام کردکه همه‌گیری کرونا وپیامدهای ناشی از آن تا کنون ۵۲ میلیارد یورو برای این اداره خرج و هزینه به دنبال داشته است.

بخش‌اعظم‌این‌مبلغ به پرداخت‌حقوق‌های کوتاه‌مدت برای‌جلوگیری از اخراج‌کارکنان‌درسال‌های۲۰۲۰و۲۰۲۱میلادی‌پرداخت‌شده‌که‌حدود۲۴میلیارد یورو را دربرمی‌گیرد.

حقوق بیکاری آلمان:

به‌گفته‌کریستیانه شونه‌فلد، عضو‌هیئت‌مدیره‌اداره‌کل‌آلمان، مبالغ‌زیادی نیز برای‌خدمات‌اجتماعی و‌پرداخت‌حقوق‌بیکاری به‌کسانی هزینه‌شده که بر اثر پاندمی کرونا کار خود را از دست دادند.

اوهمچنین‌افزودکه‌پشتوانه‌و‌ذخیره‌مالی‌اداره‌کارآلمان‌که‌بر۲۶میلیارد‌یورو بالغ‌می‌شود، باتوجه‌به‌این‌هزینه‌های‌هنگفت‌خرج شده‌است.

حمایت مالی دولت فدرال:

دولت‌مرکزی‌آلمان برای‌پشتیبانی‌مالی ازاداره‌کار آلمان حدود ۲۴ میلیارد یورو اختصاص داده بود.

اداره‌کل‌کارآلمان همچنین‌اعلام‌کرد که برای آنکه بتواند هزینه‌های بحران کرونا را تأمین کند، در سال آینده میلادی نیز به حمایت مالی دولت فدرال این کشور نیازخواهدداشت.

طبق‌آخرین‌محاسبات، میزان درآمد اداره‌کار در سال آینده میلادی بر ۳۷ میلیارد یورو و هزینه‌های احتمالی این اداره بر ۳۸ میلیارد یورو بالغ خواهد شد.

اخراج کارکنان و گسترش بیکاری

اداره مزبور بر این نظر است که حدود یک میلیارد یورو کسری در سال ۲۰۲۲ از طریق دریافت کمک مالی از دولت فدرال تأمین شود.

کریستیانه‌شونه‌فلد، عضو‌هیئت‌مدیره‌اداره‌کل‌آلمان در عین‌حال در این‌ارتباط‌گفت، این ارزیابی‌ها بر این‌حساب‌صورت‌گرفته‌که دیگر محدویت‌های گسترده‌ای درارتباط با تعطیلی‌فروشگاه‌ها صورت‌نگیرد، اگرنه هزینه‌های‌تازه‌ای برای‌جلوگیری از اخراج‌کارکنان وگسترش‌بیکاری پدیدخواهد‌آمد.

شایان‌ذکر است‌که اداره‌کارآلمان به‌طورمعمول، بودجه‌و‌همه هزینه‌های خودرا ازطریق درآمدهای‌خودتأمین‌می‌کند، اما این‌باربه‌خاطر همه‌گیری کرونا نیازمنددریافت‌کمک از دولت‌فدرال‌آلمان شده‌است.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

🔺️مجله اطلاع رسانی دنیاب

دیدگاه خود را بنویسید