پذیرش۴۰۰۰۰۰مهاجربه‌کانادا

کاهش آمار متولدین اساسا به دلیل تأثیرات همه گیری کرونا بوده است. کمترین میزان زادوولد در کانادا طی بیست سال گذشته مربوط به سال ۲۰۰۶ بود. بیشترین آمار زاد و ولد در کانادا مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده است. با وجود اینکه آمار کلی زاد و ولددر کانادا از سال ۲۰۱۶ در حال کاهش بوده […]

کاهش آمار متولدین اساسا به دلیل تأثیرات همه گیری کرونا بوده است.

کمترین میزان زادوولد در کانادا طی بیست سال گذشته مربوط به سال ۲۰۰۶ بود.

بیشترین آمار زاد و ولد در کانادا مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده است.

با وجود اینکه آمار کلی زاد و ولددر کانادا از سال ۲۰۱۶ در حال کاهش بوده است‌میزان زادو ولد در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش ۱۳٫۰۰۰نفری داشته است.

آمار سال گذشته نشان دهنده کاهش چشمگیری می‌باشد که اساسا به دلیل شیوع کرونا بوده است.

جمعیت کانادا در سه ماهه اول سال 2021، در اثر مهاجرت به میزان 82000 نفر افزایش پیدا کرده است.

تلاش دولت‌فدرال برای‌تشویق دارندگان‌اقامت‌موقت درکاناداجهت درخواست اقامت‌دائم منجر‌به‌افزایش‌جمعیت این‌کشورشده است.

در ماه‌اکتبر، دولت کانادا گفته‌است که به علت نرخ پایین زاد و ولد

در این کشور قصد دارد از بین 38 میلیون نفر، بیش از 1.2 میلیون مهاجر در طول سه سال آینده جذب کند.

این‌موضوع یکی ازعواملی‌است‌که باعث‌شده کانادا تا سال ۲۰۲۳‌سالانه بیش‌از۴۰۰۰۰۰مهاجربگیرد.

به همین دلیل، دولت کانادا از ورود مهاجرین به این کشور در دوران همه‌گیری کرونا حمایت می‌کند.

کارشناس سایت: تینا رضاخان

دیدگاه بگذارید