157000شغل جدید در کانادا

157000 شغل جدید در ماه سپتامبر باعث بازگشت اقتصاد کانادا به سطح قبل از همه گیری می شود. در حالی که تعداد کل مشاغل به حالت قبلی باز می گردد، مردم ساعات کمتری کار می کنند. به گفته آمار کانادا، اقتصاد کانادا در ماه گذشته 157000 شغل جدید اضافه کرد، به حدی که تعداد اشتغال […]

157000 شغل جدید در ماه سپتامبر باعث بازگشت اقتصاد کانادا به سطح قبل از همه گیری می شود.

در حالی که تعداد کل مشاغل به حالت قبلی باز می گردد، مردم ساعات کمتری کار می کنند.

به گفته آمار کانادا، اقتصاد کانادا در ماه گذشته 157000 شغل جدید اضافه کرد، به حدی که تعداد اشتغال را قبل از شروع همه گیری بیشتر از قبل کند. افزایش مشاغل بیش از دو برابر 60 هزار شغل جدیدی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند.

دیدگاه خود را بنویسید