157000شغل جدید در کانادا

157000 شغل جدید در ماه سپتامبر باعث بازگشت اقتصاد کانادا به سطح قبل از همه گیری می شود. در حالی که تعداد کل مشاغل به حالت قبلی باز می گردد، مردم ساعات کمتری کار می کنند. به گفته آمار کانادا، اقتصاد کانادا در ماه گذشته 157000 شغل جدید اضافه کرد، به حدی که تعداد اشتغال […]

به اشتراک بگذارید:

157000 شغل جدید در ماه سپتامبر باعث بازگشت اقتصاد کانادا به سطح قبل از همه گیری می شود.

در حالی که تعداد کل مشاغل به حالت قبلی باز می گردد، مردم ساعات کمتری کار می کنند.

به گفته آمار کانادا، اقتصاد کانادا در ماه گذشته 157000 شغل جدید اضافه کرد، به حدی که تعداد اشتغال را قبل از شروع همه گیری بیشتر از قبل کند. افزایش مشاغل بیش از دو برابر 60 هزار شغل جدیدی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند.

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…